Politika ochrany soukromí

Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti Shire. Účelem této Politiky ochrany soukromí je informovat vás, jak postupujeme při shromažďování, používání a poskytování údajů, které nám zašlete prostřednictvím těchto stránek nebo které získáme v důsledku vašeho užívání našich stránek. Předtím, než tyto stránky začnete používat nebo na ně zadáte své údaje, si prosím přečtěte celý text tohoto dokumentu.

Váš souhlas
Používáním těchto stránek společnosti Shire vyjadřujete souhlas se shromažďováním, užíváním a poskytováním informací, které na těchto stránkách zadáte nebo které získáme v důsledku vašeho používání těchto stránek. Pokud s touto Politikou ochrany soukromí nesouhlasíte, prosíme, abyste tyto stránky nepoužívali. Vyhrazujeme si právo podle vlastního uvážení a v rozsahu umožněném právními předpisy tuto politiku měnit, upravovat, doplňovat nebo její části mazat, a to kdykoli, přičemž předchozí upozornění není nutné. Pravidelně tento dokument navštěvujte, abyste zjistili případné změny. Budete-li po zveřejnění změn tohoto dokumentu pokračovat v používání našich stránek, znamená to, že se změnami souhlasíte.

O dětech
Obecně platí, že údaje o dětech na těchto stránkách vědomě neshromažďujeme. Doporučujeme rodičům, aby si s dětmi promluvili a dohlíželi, jakým způsobem využívají internet a jaké informace na webových stránkách poskytují.

V některých případech se však jedná o léčbu dětí, a přestože tyto stránky nejsou určeny k tomu, aby je používali nezletilí, může nastat situace, kdy lze zadat osobní údaje o dítěti. Takové údaje použijeme pouze k poskytnutí požadovaných služeb a k žádným jiným účelům.

V omezených případech společnost Shire nabízí některé interaktivní činnosti určené pro děti mladší 13 let. Při většině těchto aktivit se neshromažďují osobní údaje. Někdy si však můžeme vyžádat údaj o křestním jménu dítěte, abychom mu aktivitu více přiblížili. Po ukončení relace se veškeré takové údaje likvidují a neuchovávají se do příští relace.

O těchto stránkách
Ve snaze poskytovat vám aktuální a přesné informace o různých produktech a prostředcích využíváme při vytváření obsahu těchto stránek různé odborné zdroje a studie. V důsledku toho můžete v jednotlivých článcích pozorovat drobné rozdíly ve statistických nebo procentuálních vyjádřeních. Důvodem je to, že různé zdroje mohly na údaje pohlížet z různých úhlů.

Které údaje shromažďujeme a jak je shromažďujeme
Navštěvovat naše stránky a prohlížet většinu jejich obsahu můžete anonymně. Přesto však o vás někdy shromažďujeme údaje.

Údaje, které o vás na těchto stránkách shromažďujeme, se dělí do tří kategorií: (1) identifikační osobní údaje, které jste nám poskytli, (2) souhrnné informace shromažďované v průběhu vašeho pohybu po našich stránkách a (3) informace dostupné z veřejných nebo komerčních zdrojů.

Shromažďování osobních identifikačních údajů
Podobně jako mnoho jiných webových stránek i naše stránky aktivně shromažďují údaje o návštěvnících jednak tím, že kladou konkrétní otázky (například při registraci), a jednak tím, že vám umožňují přímou komunikaci s námi přes e-mail, odpovědní formuláře nebo diskuse. Některé z údajů, které poskytnete, vás mohou osobně identifikovat (jde o jedinečné údaje, které lze spojit s vaší osobou, například vaše plné jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a tak dále).

Některé části těchto stránek mohou vyžadovat, abyste zadali údaje o své léčbě nebo své demografické údaje, chcete-li využít speciální funkce (například odběr zpravodaje, tipy a triky atd.) nebo se zúčastnit konkrétní aktivity (například reklamní akce). Pokaždé, když dojde na zjišťování takových údajů, budete upozorněni, které informace jsou povinné a které volitelné.

Sociální média
Obecně platí, že on-line sociální média jsou interaktivní nástroje, které vám umožňují spolupracovat a sdílet informace s ostatními. K sociálním médiím patří zejména sociální sítě, diskusní panely, nástěnky, blogy, wiki zdroje a odkazové funkce určené ke sdílení obsahu webových stránek a nástrojů s přáteli a spolupracovníky. Společnost Shire od vás může zjišťovat vaše osobní údaje, aby vám umožnila využívat on-line sociální média, která vám příležitostně můžeme zprostředkovat. Společnost Shire vám také může umožnit použití sociálních médií k zadávání nebo sdílení vašich osobních údajů. Při používání sociálních médií byste měli pečlivě zvážit, které informace o sobě se rozhodnete sdílet s ostatními. Společnost Shire poskytuje rozšířené upozornění a možnost volby, jak podrobné osobní údaje o vás se budou shromažďovat, užívat a poskytovat na našich webových stránkách a v ostatních on-line zdrojích, jež nabízejí sociální média.

Mobilní počítačová zařízení
Kromě výše popsaných způsobů používání webových stránek společnosti Shire existují webové stránky a on-line zdroje společnosti Shire, které jsou speciálně vytvořeny tak, aby byly kompatibilní pro použití s mobilními počítačovými zařízeními. Mobilní verze webových stránek společnosti Shire mohou požadovat, abyste se přihlásili do svého uživatelského účtu na dané webové stránce. K vašemu uživatelskému účtu budou přiřazovány informace o tom, jak mobilní verzi webových stránek využíváte. Navíc vám některé z našich webových stránek a on-line zdrojů mohou umožňovat stažení aplikace, ovládacího prvku (widgetu) nebo jiného nástroje k použití na vašem mobilním nebo jiném počítačovém zařízení. Některé z těchto nástrojů mohou uchovávat informace o vašem mobilním nebo jiném zařízení. Tyto nástroje mohou společnosti Shire předávat osobní údaje, abychom vám mohli umožnit přístup k vašemu uživatelskému účtu a aby společnost Shire mohla sledovat využití těchto nástrojů. Některé z těchto nástrojů mohou umožňovat odesílání e-mailů a jiných informací. Společnost Shire může údaje obdržené prostřednictvím těchto nástrojů, ať už jde o osobní údaje nebo údaje, jež nelze přiřadit konkrétní osobě, používat k vývoji nových nástrojů, ke zlepšování kvality nebo jinými způsoby, jež jsou popsány v tomto dokumentu nebo ve sděleních vydaných společností Shire.

Shromažďování ostatních údajů
Během vašeho pohybu po webových stránkách může docházet k pasivnímu sběru určitých informací (tj. informace se shromažďují, aniž byste je aktivně poskytli) pomocí různých technologií a prostředků. Jde například o sběr údajů o vašem pohybu na stránkách. Webové stránky přitom mohou využívat IP adresy. IP adresa je číslo, které vašemu počítači přidělil váš poskytovatel internetových služeb, abyste měli přístup na internet. Vaši IP adresu použijeme k diagnostice problémů s vaším serverem, k poskytování souhrnných informací, jež nelze přiřadit konkrétní osobě, ke zjišťování nejrychlejší trasy k vašemu počítači při připojování na naše stránky a ke správě a vylepšování stránek.

Informace o tom, jak používáte naše stránky, shromažďujeme také pomocí cookies a podobných technologií. Cookie je krátká informace, kterou webová stránka pošle do vašeho počítače a která dané webové stránce umožní, aby si zapamatovala údaje o vás a vašich preferencích a rozpoznala vás při příští návštěvě. Cookies nám samy o sobě neprozradí vaši e-mailovou adresu ani jiné osobní identifikační údaje. Informace ze souborů cookies však můžeme spojovat s dalšími informacemi, které jsme získali od vás nebo o vás, abychom vám obsah stránek mohli přizpůsobit na míru.

Webové signály (také označované jako internetové záložky, jednopixelové GIF/PNG, průhledné GIF/PNG, neviditelné GIF/PNG a v neposlední řadě jen jako GIF/PNG) jsou menší než cookies a předávají serveru hostujícímu webovou stránku údaje jako je IP adresa a typ prohlížeče používaný na počítači návštěvníka. Naše webové stránky mohou webové signály příležitostně využívat.

Navigační data („protokolové soubory“, „protokoly serveru“ a „data o navštívených stránkách“) slouží ke správě systému, ke zlepšování obsahu stránek, k průzkumům trhu a ke zprostředkování informací návštěvníkům. Naše webové stránky mohou navigační data příležitostně využívat.

Shromažďování údajů z veřejně dostupných nebo komerčních zdrojů
Údaje dostupné z veřejných nebo komerčních zdrojů jsou definovány jako informace, které fyzická osoba zveřejní (nebo jejichž zveřejnění dovolí), nebo informace, které jsou v souladu s právními předpisy dostupné od provozovatelů nezávislých seznamů nebo od jiných subjektů, nebo informace, které byly v souladu s právními předpisy získány zejména z těchto zdrojů: veřejně přístupné záznamy státní správy, žurnalistické zprávy, nebo informace poskytované ze zákona. Společnost Shire o vás může získávat veřejně přístupné informace nebo nakupovat komerčně zpřístupňované informace od třetích subjektů.

Používání a poskytování údajů
Není-li uvedeno jinak, můžeme informace o vás použít ke zlepšování obsahu svých webových stránek, k přizpůsobování stránek na míru vašim preferencím, k tomu, abychom vám poskytovali informace (pokud jste si je vyžádali), k vlastním marketingovým účelům a průzkumům, k plnění přístupových požadavků a k dalším účelům sloužícím ochraně právních a obchodních zájmů a práv společnosti Shire, jakož i k jiným účelům popsaným v této Politice ochrany soukromí. Poskytnete-li na těchto stránkách osobní identifikační údaje, můžeme je spojovat s dalšími aktivně či pasivně získanými údaji.

Vaše osobní identifikační údaje můžeme poskytovat svým přidruženým společnostem po celém světě, pokud se zaváží nakládat s nimi v souladu s touto Politikou ochrany soukromí. Kromě toho můžeme vaše osobní identifikační údaje poskytovat třetím subjektům se sídlem v jiných zemích, než je ta, kde sídlíte vy, přičemž tyto země mohou mít jiné právní předpisy. Takto však můžeme vaše údaje poskytovat pouze (i) dodavatelům, kteří nám poskytují podporu při naší podnikatelské činnosti (např. poskytování služeb, technická podpora, doručovací služby, provádění tržních průzkumů a finanční instituce), přičemž v takovém případě budeme požadovat, aby se dotyčné třetí subjekty zavázaly nakládat s vašimi údaji v souladu s touto Politikou ochrany soukromí; nebo (ii) jestliže to vyžadují platné právní předpisy, soudní příkaz nebo vládní nařízení; nebo (iii) k jiným účelům sloužícím ochraně právních a obchodních zájmů společnosti Shire.

Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak to bude zapotřebí pro plnění oprávněných obchodních potřeb společnosti Shire nebo účelu, pro nějž byly informace získány, nebo dokud osoba, jíž se údaje týkají, nepožádá o jejich vymazání (pokud uchovávání údajů neukládá zákon).

Přístup k údajům a opravy údajů
Chcete-li své osobní identifikační údaje udržovat přesné, aktuální a úplné, obraťte se na nás na níže uvedených kontaktech. Přiměřeně se vynasnažíme aktualizovat, opravit nebo odstranit vaše osobní údaje, které máme v držení a které jste nám předtím poskytli prostřednictvím těchto stránek nebo které jsme získali z jiných zdrojů.

Zabezpečení
Přijmeme obchodně přiměřená opatření na ochranu vašich osobních identifikačních údajů během jejich přenosu z vašeho počítače na naše stránky, jakož i na ochranu těchto údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, poskytnutím, pozměněním či zničením. Měli byste mít na paměti, že žádný internetový přenos není nikdy stoprocentně bezpečný ani bezchybný. Zejména e-maily zaslané na tyto stránky nebo z nich odeslané nemusejí být bezpečné, tudíž byste měli zvlášť pečlivě uvážit, jaké informace nám e-mailem posíláte. Pokud na těchto stránkách používáte hesla, identifikační čísla nebo jiné speciální přístupové funkce, je na vaší odpovědnosti, abyste zajistili jejich ochranu.

Upozornění
V případě nežádoucí události nebo narušení bezpečnosti, v jejichž důsledku došlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním identifikačním údajům, k jejich ztrátě nebo odcizení neoprávněným třetím subjektem, společnost Shire vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby (i) vás informovala v rozsahu stanoveném právními předpisy; (ii) pomocí kontaktních údajů, jež jste nám poskytli, nebo jinými přiměřenými prostředky zjistila, kterých osobních identifikačních údajů se neoprávněný přístup či poskytnutí týkaly.

Odkazy na jiné webové stránky
Tyto stránky mohou obsahovat propojení nebo odkazy na jiné webové stránky. Upozorňujeme, že společnost Shire nemá nad jinými webovými stránkami kontrolu a že tato Politika ochrany soukromí se na ně nevztahuje. Doporučujeme, abyste si přečetli o ochraně soukromí na každých webových stránkách, které navštívíte. Za obsah jiných webových stránek neodpovídáme ani s ním nevyjadřujeme souhlas. Pokud se jakýmkoli způsobem spolehnete na informace získané z takových webových stránek, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Jak nás můžete kontaktovat
Máte-li k této Politice ochrany soukromí nebo ke způsobu nakládání s údaji na těchto stránkách jakékoli dotazy, poznámky nebo připomínky nebo si přejete své údaje vymazat z našich záznamů, obraťte se na nás prosím na adrese:

Shire International GmbH
Zaehlerweg 10
6300 Zug

Datum poslední aktualizace této Politiky ochrany soukromí: říjen 2013.